‎,,ახალი სკოლა” ერთ-ერთია საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის მიერ  ‎აკრედიტებულ მსოფლიო სკოლებს შორის. დაწყებითი კლასების პროგრამა (PYP) ‎განკუთნილია 3-11 წლამდე მოსწავლეთათვის. პროგრამის მიზანია ბავშვის ‎ყოველმხრივი განვითარება, როგორც სკოლაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ‎პროგრამის ფილოსოფიის ცენტრში მოქცეულია სტრუქტურირებული ‎მიზანმიმართული კვლევა, როგორც წამყვანი საშუალება ცოდნის მიღებისათვის. ‎

 

ექვსი ტრანსდისციპლინარული თემა

საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის დაწყებითი კლასების პროგრამისყველაზე მნიშვნელოვან და განსაკუთრებულ თავისებურებას წარმოადგენსგლობალური მნიშვნელობის ექვსი ტრანსდისციპლინარული თემა, რომლებიცწარმოქმნიან ჩარჩოს ძიებისა და სწავლისათვის:‎

 • ვინ ვართ ჩვენ
 • სად ვართ დროსა და სივრცეში
 • როგორ გამოვხატავთ საკუთარ თავს
 • როგორ მუშაობს სამყარო
 • როგორ ვახდენთ საკუთარი თავის ორგანიზებას
 • როგორ ვთანაცხოვრობთ პლანეტაზე

პროგრამის ილუსტრირება შესაძლებელია სქემის   სახით, რომელიც გამოხატავს ექვსი ტრანსდისციპლინარული თემის კავშირს საგნობრივ დისციპლინებთან:

 • ენები
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებები
 • მათემატიკა
 • ხელონება
 • ბუნებისმეტყველება
 • პიროვნული, სოციალური და ფიზიკური განათლება

ძირითადი ელემენტი

შემდეგი ძირითადი ელემენტის მთლიანობა: კონცეფციები, ცოდნა, უნარები, მოქმედება აძლევს მოსწავლეებს შესაძლებლობებს

 • შეიძინონ რელევანტური და გლობალური მნიშვნელობის ცოდნა
 • განივითარონ კონცეფციების გაგება,  რაც საშუალებას აძლევს მათ დაამყარონ შესაბამისი კავშირები სწავლის პროცესში
 • შეიძინონ  ტრანსდისციპლინარული და დისციპლინარული უნარები
 • განივითარონ ის დამოკიდებულებები, რომლებიც სჭირდებათ საერთაშორისო აზროვნების ჩამოსაყალიბებლად
 • განახორციელონ მოქმედება, როგორც საკუთარი სწავლის შედეგი

კონცეფციები – რა გვინდა რომ გაიგონ ჩვენმა მოსწავლეებმა

შვიდი ფუნდამენტალური კონცეფცია, გამოხატული ძირითადი საკითხების სახით სტიმულს აძლევს საძიებო პროცესს:

 • ფორმა-როგორ მუშაობს?
 • ფუნქცია-როგორია?
 • მიზეზი-რატომ არის ასეთი?
 • ცვლილება-როგორ იცვლება?
 • კავშირი-როგორ უკავშირდება სხვა საგნებს?
 • თვალსაზრისი-რა შეხედულებები არსებობს?
 • პასუხისმგებლობა-რა არის ჩვენი პასუხისმგებლობა?

ცოდნარის შესახებ გვინდა, რომ იცოდნენ ჩვენმა მოსწავლეებმა

ზემოთ მოხაზული ტრანსდისციპლინარული თემები და ძირითადი შინაარსი შეადგენენ პროგრამის ცოდნის ელემენტებს.

უნარები – რა გვინდა, რომ შეძლონ ჩვენმა მოსწავლეებმა

არსებობს სტრუქტურირებული ძიების პროცესში შეძენილი უნარების განვითარების ხუთი სფერო:

 • სააზროვნო
 • საკომუნიკაციო
 • სოციალური
 • საძიებო
 • თვითმართვის

მოქმედება – როგორ გვინდა, რომ იქცეოდნენ ჩვენი მოსწავლეები

მოსწავლეებს ეხმარებიან იმაში, რომ სასწავლო გამოცდილებიდან გამომდინარე, შეძლონ გაანალიზება, გონივრული არჩევანის გაკეთება,  პასუხისმგებლური მოქმედების განხორციელება უფროსებთან, სკოლის თანამშრომლებთან, ფართო საზოგადეობასთან ურთიერთობის დროს.

ზოგადი რეგულაციები: დაწყებითი კლასების პროგრამა